Mountain with Snow (Otaru, Hokkaido, Japan)


Comments