That is Buko-san mountain (Okumusashi, Saitama, Japan)

Comments